Regulamin

REGULAMIN BIEGU PRZEŁAJOWEGO

WZGÓRZOWA TRZYNASTKA CHRZĄSZCZYCE 2019

Organizator:

 • Stowarzyszenie „Bieg Opolski”

Cele:

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
 • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 • promocja miejscowości Chrząszczyce, gminy Prószków, miasta Opola, starostwa i województwa opolskiego

Termin i miejsce:

 • 13 października 2019 roku
 • Bieg główny na dystansie 13 km – start godz. 13.13
  • trasa prowadzić będzie drogami gminnymi oraz przez teren poligonu wojskowego pomiędzy miejscowościami Chrząszczyce – Domecko – Winów – Górki
  • limit czasowy: 120 minut
  • limit osób startujących: 300
  • start usytuowany będzie przy ulicy Szkolnej, przy biurze zawodów
 • Biuro zawodów
  • w dniu biegu usytuowane będzie w Świetlicy Wiejskiej w Chrząszczycach przy ul. Szkolnej 3 w godzinach 10.00 – 13.00

Uczestnictwo:

 • w biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 13 października 2019 roku ukończyli 16 lat i którzy potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i długodystansowych. Zawodnicy, którzy do dnia 13 października 2019 roku nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora przymocowane do koszulek z przodu

Klasyfikacja, nagrody i wyniki:

 • dla wszystkich osób, które ukończą bieg przewidziany jest medal pamiątkowy za uczestnictwo
 • ponadto prowadzona będzie klasyfikacja generalna oraz klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn. Przyporządkowanie do kategorii wiekowej nastąpi na podstawie roku urodzenia.
  • klasyfikacje wiekowe kobiet: 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50 i więcej
  • klasyfikacje wiekowe mężczyzn: 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 i więcej
 • za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe.
 • w ramach biegu Wzgórzowa Trzynastka zostaną rozegrane zawody służb mundurowych o puchar dowódcy 10 Brygady Logistycznej. Regulamin tych zawodów stanowi osobny dokument.
 • przewiduje się również przyznanie wyróżnień dla najlepszych mieszkańców gminy Prószków
 • w ramach biegu Wzgórzowa Trzynastka zostaną rozegrane drużynowe zawody współzawodnictwa. Regulamin tych zawodów stanowi osobny dokument.
 • nagrody w kategoriach generalnych, wiekowych i wyróżnienia nie dublują się
 • puchary oraz nagrody rzeczowe nie przysługują w razie nieobecności zawodnika podczas wręczania lub losowania. Wydawanie powyższych w zastępstwie jest niemożliwe.
 • dekoracje zwycięzców rozpoczną się 15 minut po zakończeniu biegu przez ostatniego zawodnika

Zgłoszenia i wpisowe:

 • ze względów logistycznych wprowadza się ograniczenie liczby startujących do 300 osób

Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie uczestników oraz dysponuje dodatkową pulą miejsc dla zawodników elity, sponsorów i partnerów.

 • zgłoszeń można dokonywać elektroniczne na stronie www.wzgorzowa13.pl od 15 lipca 2019 roku do dnia 08 października 2019 roku (wtorek) lub do osiągnięcia limitu osób startujących. Ze względu na wprowadzenie limitu osób startujących zapisy elektroniczne będą miały formę dwuczłonową:
 • zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy
 • uiszczenie opłaty startowej przelewem na konto bankowe organizatora
 • osoby zapisane do 15 września 2019 roku wnoszą opłatę startową w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019 roku lub w ciągu dwóch tygodni od wyczerpania się limitu zgłoszeń. W sytuacji braku wpływu opłaty startowej w wyznaczonym terminie – zgłoszenie takie jest traktowane jako niekompletne i zostanie automatycznie usunięte z systemu. Odzyskane w wyniku tej operacji pakiety zostaną powtórnie udostępnione do dyspozycji biegaczy. Osoby zapisujące się po 15 września 2019 roku zobowiązane są do wniesienia opłaty do dwóch tygodni od dokonana zapisu, nie później jednak niż do 10 października 2019 roku. Potwierdzeniem zaksięgowania przez organizatora opłaty startowej jest odpowiednia adnotacja na liście osób zapisanych.
 • w sytuacji nieprzekroczenia zakładanej ilości osób startujących podczas zapisów elektronicznych zgłoszeń można też dokonywać w dniu imprezy w godzinach 10.00 – 12.45 w biurze zawodów.
 • Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu jej wniesienia:
  • wniesiona do dnia 31 sierpnia 2019 roku wynosi 30,oo zł,
  • wniesiona do dnia 30 września 2019 roku wynosi 35,oo zł
  • wniesiona do dnia 10 października 2019 roku wynosi 40,oo zł
  • wniesiona w dniu biegu 13 października 2019 roku wynosi 50,oo zł

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie „Bieg Opolski”

ul. Ozimska 57/9

45-368 OPOLE

BGŻ BNP Paribas

22 1750 0012 0000 0000 2356 1007

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko zawodnika lub zawodników albo nazwę sztafety.

Nie ma możliwości przepisania pakietu na inną osobę, w razie rezygnacji ze startu po opłaceniu opłaty startowej należy powiadomić o tym organizatora w formie pisemnej (e-mailem, koniecznie z adresu, z którego nastąpiła rejestracja) wraz z załączonym potwierdzeniem wniesienia opłaty startowej. Przesłanie takiego e-maila skutkuje usunięciem z listy startowej i zwrotem wpłaconej opłaty startowej z uwzględnieniem poniesionych kosztów organizacyjnych na konto, z którego została dokonana opłata. Rezygnacje można zgłaszać do dnia 08 października 2019 roku (wtorek) – obowiązuje identyczny limit czasowy jak przy zgłoszeniach. Zwrócone w wyniku rezygnacji pakiety zostaną powtórnie udostępnione do dyspozycji biegaczy.

Osoby, których opłaty nie wpłyną na konto organizatora do 10 października 2019 roku (co skutkuje brakiem adnotacji o wpłacie na liście osób zapisanych) proszone są o wzięcie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu oraz zobowiązane są do odbioru pakietu startowego w dniu zawodów do godz. 12.00. Nieodebrane do godz. 12.00 numery startowe bez przypisanej wpłaty traktowane są jako wolne i będą wydane osobom chętnym, dotychczas nie zapisanym.

Chęć otrzymania rachunku proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do rachunku. Rachunki będą wysłane pocztą e-malową do 25 października 2019 roku.

Postanowienia końcowe:

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • rzeczy do przechowywania będą przyjmowane we własnych workach (torbach, plecakach) odpowiednio zabezpieczone i opisane numerem startowym. Organizatorzy zabezpieczają materiały do opisania depozytu. Worki (torby, plecaki) będą wydawane na podstawie posiadanego numeru startowego.
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują niniejszy regulamin poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja podlega potwierdzeniu przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie oświadczenia
 • organizatorzy zapewniają opiekę sanitarną na trasie i medyczną na mecie biegu