Regulamin

REGULAMIN BIEGU PRZEŁAJOWEGO

WZGÓRZOWA TRZYNASTKA CHRZĄSZCZYCE 2020

Organizator:

 • Stowarzyszenie „Bieg Opolski”

Cele:

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
 • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 • promocja miejscowości Chrząszczyce, Gminy Prószków, Miasta Opola, Starostwa Opolskiego i Województwa Opolskiego

Termin i miejsce:

 • 11 października 2020 roku
 • Bieg główny na dystansie 13 km – start godz. 13.13
  • trasa prowadzić będzie drogami gminnymi oraz przez teren poligonu wojskowego pomiędzy miejscowościami Chrząszczyce – Domecko – Winów – Górki
  • limit czasowy: 120 minut
  • limit osób startujących: – bieg odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących na dzień 11.10.2020 roku obostrzeń wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – bez udziału publiczności
  • start usytuowany będzie przy ulicy Szkolnej, przy biurze zawodów
 • Biuro zawodów
  • w dniu biegu usytuowane będzie w Świetlicy Wiejskiej w Chrząszczycach przy ul. Szkolnej 3 w godzinach 10.00 – 13.00

Uczestnictwo:

 • w biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 11 października 2020 roku ukończyli 16 lat i którzy potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i długodystansowych. Zawodnicy, którzy do dnia 11 października 2020 roku nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora przymocowane do koszulek z przodu

Klasyfikacja, nagrody i wyniki:

 • dla wszystkich osób, które ukończą bieg przewidziany jest medal pamiątkowy za uczestnictwo
 • ponadto prowadzona będzie klasyfikacja generalna oraz klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn. Przyporządkowanie do kategorii wiekowej nastąpi na podstawie roku urodzenia.
  • klasyfikacje wiekowe kobiet: 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50 i więcej
  • klasyfikacje wiekowe mężczyzn: 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 i więcej
 • za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe.
 • w ramach biegu Wzgórzowa Trzynastka zostaną rozegrane drużynowe zawody współzawodnictwa. Regulamin tych zawodów stanowi osobny dokument.
 • w ramach biegu Wzgórzowa Trzynastka zostaną rozegrane zawody służb mundurowych. Regulamin tych zawodów stanowi osobny dokument.
 • przewiduje się również przyznanie wyróżnień dla najlepszych mieszkańców gminy Prószków
 • w ramach biegu Wzgórzowa Trzynastka odbędą się Drużynowe Podchody Rodzinne. Regulamin tej zabawy stanowi osobny dokument.
 • nagrody w kategoriach generalnych, wiekowych i wyróżnienia nie dublują się
 • puchary oraz nagrody rzeczowe nie przysługują w razie nieobecności zawodnika podczas wręczania lub losowania. Wydawanie powyższych w zastępstwie jest niemożliwe.
 • dekoracje zwycięzców rozpoczną się 15 minut po zakończeniu biegu przez ostatniego zawodnika

Zgłoszenia i wpisowe:

 • ze względów logistycznych wprowadza się ograniczenie liczby startujących do 300 osób

Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie uczestników oraz dysponuje dodatkową pulą miejsc dla zawodników elity, sponsorów i partnerów. Limity dotyczą zapisanych i opłaconych zawodników. O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej

 • zgłoszeń można dokonywać elektroniczne na stronie www.wzgorzowa13.pl do dnia 06 października 2020 roku (wtorek) lub do osiągnięcia limitu osób startujących.
 • osoby zapisane do 15 września 2020 roku wnoszą opłatę startową w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 roku lub w ciągu dwóch tygodni od wyczerpania się limitu zgłoszeń. W sytuacji braku wpływu opłaty startowej w wyznaczonym terminie – zgłoszenie takie jest traktowane jako niekompletne i zostanie automatycznie usunięte z systemu. Odzyskane w wyniku tej operacji pakiety zostaną powtórnie udostępnione do dyspozycji biegaczy. Osoby zapisujące się po 15 września 2020 roku zobowiązane są do wniesienia opłaty do dwóch tygodni od dokonana zapisu, nie później jednak niż do 10 października 2020 roku. Potwierdzeniem zaksięgowania przez organizatora opłaty startowej jest odpowiednia adnotacja na liście osób zapisanych.
 • W przypadku przekroczenia limitu zapisanych i opłaconych zawodników, kolejne zgłoszenia i wpłaty nie będą przyjmowane. Organizator powiadomi osoby zapisane bez przypisanej opłaty startowej o zamknięciu listy startowej.
 • w sytuacji nieprzekroczenia zakładanej ilości osób startujących podczas zapisów elektronicznych zgłoszeń można też dokonywać w dniu imprezy w godzinach 10.00 – 12.45 w biurze zawodów.
 • wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu jej wniesienia:
  • wniesiona do dnia 31 lipca wynosi 30,oo zł,,
  • wniesiona do dnia 31 sierpnia wynosi 35,oo zł,
  • wniesiona do dnia 30 września wynosi 40,oo zł
  • wniesiona do dnia 10 października wynosi 45,oo zł
  • wniesiona w dniu biegu 11 października wynosi 50,oo zł

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie „Bieg Opolski”
ul. Ozimska 57/9
45-368 Opole

BNP Paribas Bank Polska S.A.
27 1600 1462 1085 9598 0000 0003

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko zawodnika lub zawodników albo nazwę sztafety.

W razie rezygnacji ze startu po opłaceniu opłaty startowej:

 • można wystąpić o zwrot wpłaconej opłaty startowej, w tym celu należy powiadomić o rezygnacji ze startu organizatora biegu poprzez formularz. Przesłanie takiej wiadomości skutkuje usunięciem z listy startowej i dla rezygnacji zgłoszonych do 10 kwietnia 2021 roku włącznie również zwrotem wpłaconej opłaty startowej z uwzględnieniem poniesionych kosztów organizacyjnych na konto, z którego została dokonana opłata. Zwrócone w wyniku rezygnacji pakiety zostaną powtórnie udostępnione do dyspozycji biegaczy.
 • do dnia 4 października 2020 roku można dokonać przepisania pakietu na inną osobę, w tym celu należy powiadomić o rezygnacji ze startu organizatora biegu oraz przesłać kompletne dane osoby na którą ma być przepisany pakiet za pomocą formularza.

Nowego uczestnika obowiązują aktualne w momencie przepisania stawki opłaty startowej – oznacza to, że nowy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty wyrównującej różnice w wysokości opłaty startowej wniesionej przed osobę rezygnującą do aktualnie obowiązującej powiększonej o 10 zł opłaty manipulacyjnej. Organizator do 7 dni od dokonania zmiany prześle na podany e-mail nowego uczestnika informację o wysokości tej różnicy wraz z numerem konta do dokonania wpłaty. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od otrzymania e-maila.
Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami.

 • Opłata jest nieważna, jeżeli uczestnik nie zostanie zarejestrowany poprzez formularz zgłoszeniowy, jeżeli opłata została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc. W takiej sytuacji opłata zostanie zwrócona, na konto, z którego została dokonana po potrąceniu kosztów manipulacyjnych.
 • koszty organizacyjne:
  • od 01.06.2020 do 15.08.2020 roku – 20% wniesionej opłaty startowej,
  • od 15.08.2020 do 31.08.2020 roku – 30% wniesionej opłaty startowej,
  • od 01.09.2020 do 20.09.2020 roku – 50% wniesionej opłaty startowej,
  • od 21.09.2020 do 30.09.2020 roku – 75% wniesionej opłaty startowej,
  • po 30.09.2020 roku – 100% wniesionej opłaty startowej.

Osoby, których opłaty nie wpłyną na konto organizatora do 09 października 2020 roku (co skutkuje brakiem adnotacji o wpłacie na liście osób zapisanych) proszone są o wzięcie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu oraz zobowiązane są do odbioru pakietu startowego w dniu zawodów do godz. 12.00. Nieodebrane do godz. 12.00 numery startowe bez przypisanej wpłaty traktowane są jako wolne i będą wydane osobom chętnym, dotychczas nie zapisanym.

Chęć otrzymania rachunku proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do rachunku. Rachunki będą wysłane pocztą e-mailową do 25 października 2020 roku.

Postanowienia końcowe:

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • rzeczy do przechowywania będą przyjmowane we własnych workach (torbach, plecakach) odpowiednio zabezpieczone i opisane numerem startowym. Organizatorzy zabezpieczają materiały do opisania depozytu. Worki (torby, plecaki) będą wydawane na podstawie posiadanego numeru startowego.
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują niniejszy regulamin poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja podlega potwierdzeniu przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie oświadczenia
 • organizatorzy zapewniają opiekę sanitarną na trasie i medyczną na mecie biegu